§1

DEFINICJE

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

2. Sklep internetowy Therascience Polska – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.therascience.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

3. Sprzedawca – Thera Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Siennej 72 lok. 16, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350452, o numerze NIP 5213557315, REGON 142311514, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.

4. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego Therascience Polska.

5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Strona – Sprzedawca i Klient.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego Therascience Polska.

8. Produkt – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie internetowym Therascience Polska, w tym żywność prozdrowotna Lignaform oraz suplementy diety Physiomance, których dotyczy Umowa sprzedaży.

9. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy), w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., poz. 90, nr 631 ze zm.).

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego Therascience Polska lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.

12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)

13. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

14. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1225 ze zm.).

15. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr. 141, poz. 1176 ze zm.).

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.   Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego Therascience Polska.
2.   Sklep internetowy Therascience Polska prowadzony jest przez Sprzedawcę.
3.   Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego Therascience Polska następujące Usługi:

– sprzedaż detaliczna Produktów francuskiego laboratorium Therascience – żywności prozdrowotnej Lignaform oraz suplementów diety Physiomance,
– udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie internetowym Therascience Polska.

4.   Złożenie przez Klienta Zamówienia drogą telefoniczną wiąże się z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Opłaty te nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączenia naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.
5.   Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
6.   Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu internetowego Therascience Polska przez Klienta w celu dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów i tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
7.   Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego Therascience Polska w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
8.   Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
9.   Informacja o cenie Produktu podana na stronie www.therascience.pl ma charakter wiążący.
10.   Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług w Sklepie internetowym Therascience Polska w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
11.   Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje każdorazowo zawarta z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego Therascience Polska. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
12.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
13.   Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu internetowego Therascience Polska lub podczas dokonywania Zamówienia.
14.   Sprzedawca nie prowadzi w sklepie sprzedaży hurtowej.

 

§3

ZAMÓWIENIE, SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 

1.   Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego Therascience Polska.

2.   Zamówienia są przyjmowane 24 h na dobę przez cały rok.

3.   Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne złożenie zamówienia w Sklepie internetowym lub telefonicznie oraz wpłacenie należnej kwoty na konto bankowe Sprzedawcy.

4.   Umowa sprzedaży Produktów zostaje zawarta  w chwili otrzymania należnych środków za Zamówienia na konto Sprzedawcy lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania przelewu przez Kupującego.

5.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość przez Sklep internetowy Therascience Polska należy wejść na stronę internetową www.therascience.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym Therascience Polska i złożyć Zamówienie poprzez umieszczony na stronie formularz oraz dokonać płatności.

6.   Produkty można również zamówić:

– przy pomocy poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres biuro@therapolska.pl o dowolnej porze,

– dzwoniąc na numer 533 296 346 w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00

7.   W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, na który Sprzedawca wyśle Zamówienia.

8.   Zamówienie może zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres, znajdujący się na terenie Polski.

9.   W przypadku nie podania wszystkich danych, o których mowa w Rozdziale III ust. 6 Regulaminu i spowodowania tym braku możliwości kontaktu z Klientem, Zamówienie nie będzie realizowane.

10.   Rezygnacja z realizacji lub Modyfikacja Zamówienia, jest możliwa do momentu wysyłki towaru.

11.   Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na jego realizację. W przypadku braku Produktu lub woli Klienta dalszej realizacji Zamówienia, Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

 

§4

PŁATNOŚĆ

 

1.   Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– poprzez stronę intenetową

– przelewem na rachunek bankowy:

Thera Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 72 lok.16

00-833 Warszawa

Numer rachunku: 81 1050 1025 1000 0091 4232 4582

– płatności przy odbiorze w siedzibie firmy gotówką, lub za pośrednictwem karty płatniczej

2.   Płatność powinna opiewać na cenę w pełnej wysokości oraz koszt transportu do Klienta, jeśli taki ma ponieść Klient. W razie uiszczenia ceny w niepełnej wysokości Zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełniania brakującej części ceny.

 

§5

CENY

 

1.   Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2.   Ceny Produktów nie zawierają kosztów ich transportu do Klienta. Koszt ten jest doliczany podczas składania Zamówienia, zgodnie z cennikiem wskazanym w niniejszym Regulaminie.

3.   Do każdej przesyłki dołączona jest faktura zakupu lub paragon. Klient aby otrzymać fakturę powinien w momencie składania Zamówienia zgłosić taką potrzebę lub wypełnić odpowiednio formularz zamówienia podając pełne dane do faktury.

 

§6

DOSTAWA

 

1.   Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

2.   Dostawa Produktu zostanie zrealizowana w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania zapłaty lub potwierdzenia zapłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego Therascience Polska.

3.   Produkty Lignaform i Physiomance zakupione w Sklepie internetowym Therascience Polska są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na koszt Klienta z zastrzeżeniem zapisów ust. 6.

4.  Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera stan otrzymanej przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń i kompletności zamówienia. Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości Klient ma prawo nie przyjąć od kuriera przesyłki, a następnie niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę. W innym przypadku reklamacje przesyłek nie będą uwzględniane.

KURIER DPD

Rodzaj dostawy Termin dostawy Koszt dostawy PLN
Kurier DPD do 3 dni roboczych od momentu wysyłki 16,5 zł
DPD Pickup (dostawa do punktu) do 3 dni roboczych od momentu wysyłki 10,5 zł
Zamówienia o wartości powyżej 399 zł
(bez kosztów transportu)
j.w. gratis

 

4.   W przypadku zamówień o wartości przewyższającej kwotę 399 zł
produkty będą wysyłane na koszt Sklepu internetowego Therascience Polska.

5.   Produkty z gamy Lignaform i Physiomance są dostarczane wyłącznie przesyłką kurierską.

 

§7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, zgodnie z treścią art. 7 Ustawy konsumenckiej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w przeciągu 14 dni od dnia zakupu, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonych od dnia dostarczenia Zamówienia.

2.   Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.   Oświadczenie należy przesłać na adres: Thera Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 72 lok. 16, 00-833 Warszawa lub na adres e-mail: biuro@therapolska.pl.

4.   W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów, zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5.   Zamówienie wraz z paragonem lub faktura powinno być zwrócone na adres: Thera Polska Sp. z o.o., ul. Pod Bateriami 48, 05-500 Piaseczno.

6.   Koszt opakowania i wysyłki pokrywa Konsument.

7.   Cenę za zwrócone Produkty, Konsument otrzyma przelewem na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

§8

REKLAMACJE

 

1.   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktów zakupionych przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą o sprzedaży konsumenckiej.

2.   Jeśli zakupiony Produkt posiada wady Sprzedawca wymieni go na Produkt wolny od wad. W tym celu Klient powinien wysłać wadliwy Produkt do Sprzedawcy, wraz z fakturą lub paragonem, doręczonym przy dostawie. Faktura/paragon z odpowiednią adnotacją o dokonaniu reklamacji zostanie zwrócona Klientowi wraz z dostarczeniem wymienionego Produktu. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

3.   W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny Produkt, mogący stanowić substytut wadliwego Produktu albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru. Produkt po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi na koszt Sprzedawcy.

4.   Wzór zgłoszenia reklamacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

5.   Sprzedawca nie jest producentem Produktów oferowanych w Sklepie internetowym Therascience Polska.

6.   Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mailowy biuro@therapolska.pl, listownie lub doręczać osobiście do siedziby Sprzedawcy.

7.   Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

§9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.   Otrzymany produkt może różnić się wyglądem od produktu na zdjęciu, zamieszczonym w Sklepie internetowym Therascience Polska (łącznie z formą opakowania). Wynika to z faktu zmian wzorów i rodzajów opakowań dokonywanych przez producenta.

2.   Sklep internetowy Therascience Polska nie ponosi odpowiedzialności za użycie Produktów niezgodne z zaleceniami lub wykraczające poza rekomendacje zamieszczone na stronie internetowej www.therascience.pl.

3.   Wszystkie informacje zamieszczone na stronie internetowej www.therascience.pl są zgodne z naszą najlepszą wiedzą opartą na aktualnych osiągnięciach naukowych dotyczących składników odżywczych i bezpieczeństwa ich stosowania i pochodzą z wiarygodnych źródeł.

4.   Klient ponosi ryzyko związane z decyzją użycia naszych Produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem bądź z opisem na opakowaniu, mając na względzie, że właściwości Produktów mogą zmieniać się w zależności od warunków przechowywania oraz w kombinacji z innymi produktami.

5.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego Therascience Polska.

6.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.

7.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w Sklepie internetowym Therascience Polska, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym Therascience Polska oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2.   Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sklep z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.therascience.pl w formie, która umożliwia jego pobranie i wydrukowanie.

3.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin publikowany będzie na Stronie internetowej i zacznie obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania.

4.   Składając Zamówienie w Sklepie internetowym Therascience Polska Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu internetowego Therascience Polska oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep internetowy Therascience Polska. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

5.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Ustawy o Prawach Konsumenta.

6.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§11

Załączniki

 

1.   Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. [.DOC] [PDF]

2.   Wzór zgłoszenia reklamacji. [.DOC] [PDF]

3.   Pobierz regulamin w wersji elektronicznej [.DOC] [PDF]